INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SECEMINIE


W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.


1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie ul. Ogrodowa 1, 29-145 Secemin, nr tel. 34/35-56-075, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. reprezentowany przez: Kierownika Panią Teresę Stefańską.


2. Inspektor Ochrony Danych
W GOPS Secemin wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w następujący sposób:

 • telefonicznie pod nr telefonu: 34/35-56-075
 • za pomocą poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustaw:

 • Ustawa o pomocy społecznej,
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych,
 • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
 • Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

bądź spełnienia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obowiązków określonych przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ( np. dostawcy oprogramowania ).


5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.


6. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


7. Prawo do cofnięcia zgody
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.


8. Informacja o wymogu podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować w konsekwencji brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
W sytuacji, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć lub wykonać takiej umowy.
Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


9. Pozostałe informacje
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli informacyjnej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO.

Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Poprawiony (poniedziałek, 04 czerwca 2018 21:07)